Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-195 от 15.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за улична регулация (ИПУР) на ОК 61 и Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ Х-22 в кв. 4 по плана на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе. Възложител: Атанас Йорданов Атанасов. 

Приложени файлове:

- Обявление;

- Заповед