Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-122 от 31.03.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе. Възложител: Митко Василев Манолов. 

 

Изтегли тук