Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/746-34,

E-mail: byala.rs@byala.bg

 

 

ДО

Г-ЖА СТЕФКА СТЕФАНОВА

УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 1

ОБЩИНА БЯЛА

ОБЛАСТ РУСЕ

С. ДРЯНОВЕЦ

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТЕФАНОВА,

 

Уведомяваме Ви, че в Община Бяла е постъпило Заявление с вх. № ГР-221 от 21.03.2023 г. за детето Ви И.С.

С настоящото Ви уведомяваме, че в срок от 3 (три) месеца от датата на публикуване на съобщението, може да се запознаете с горепосоченото заявление и да предприемете съответните законови действия.

 

 

 

 

Т. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО

ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ

(Заповед № РД 11-519/11.11.2019 г.)

 

19.04.2023 г.