Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

 

Дата на публикуване: 12.04.2023 г.

 

 

Община Бяла открива процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД). Кандидатури се приемат в срок до 24 май 2023 г.

За членове на Съвета могат да бъдат предлагани деца от 13 до 16 години. Те могат да са: членове на училищни форми за самоуправление или детски/младежки съвети и парламенти; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и социални услуги за деца. Приемат се и индивидуални кандидатури. 

Формуляр за участие по образец, заедно с мотивационно писмо се подават в Общинска администрация Бяла, намираща се на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, общ. Бяла, обл. Русе или на електронния адрес: byala.rs@byala.bg. 

Комисия, назначена от кмета на общината, ще разгледа постъпилите заявления в срок до 30 май и ще класира най-добрите 3 кандидатури във всяко от направленията. Те ще бъдат изпратени до областния управител на област Русе за следващ етап на подбор. На национално ниво ще бъде избран 1 представител на областта в Съвета на децата.  

Критериите за оценка на кандидатите са свързани с нивото на тяхната креативност, толерантност, активност, ангажираност към обща кауза и други, посочени в утвърдената от ДАЗД процедура за избор на членове. 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на разработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът включва представители на младите хора от всички 28 области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и една квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Целта е да им бъде дадена възможност да обменят знания, умения, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.

При въпроси или нужда от информация, може да се обръщате към служителите на Общинска администрация - Бяла, телефонен номер за връзка 0817-7-2020 (вътрешен номер 107), електронна поща – byala.rs@byala.bg.

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:

 

  1.  Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо (по утвърден образец)

  2.  Процедура за избор на членове на Съвета на децата