Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД-11-104/23.03.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла – част от 07603.179.1,част от 07603.903.35,07603.903.37,част от 07603.903.41,част от 07603.903.62,част от 07603.903.64,част от 07603.903.107,07603.906.409

Землище с. Бистренци – 04162.79.25, 04162.80.1,04162.92.3,04162.127.59,

Землище с. Лом Черковна - 05133.6.32, част от 05133.6.35,05133.14.1,05133.14.7,05133.14.9,05133.14.12,05133.14.13,05133.14.16,05133.14.17,05133.14.18,05133.14.19,05133.14.37,05133.14.38,05133.14.39,05133.14.46,05133.84.12,05133.84.20,05133.84.22,05133.84.23,05133.84.27,05133.84.28

Землище с. Босилковци - 05743.34.3,05743.37.9,05743.44.84,05743.51.63,05743.51.72,05743.75.94,05743.75.95,05743.77.3,05743.79.90,05743.96.71,05743.103.43,05743.106.43,05743.107.53,05743.107.54,05743.117.1

Землище с. Ботров - 05877.2.33,05877.2.31,05877.2.29,05877.6.55,05877.4.35,05877.14.5,05877.18.3,05877.19.19,05877.28.21,част от 05877.28.26,05877.32.4,05877.36.1,05877.4.35

Землище с. Дряновец – 23916.14.9,23916.15.14,23916.16.1,част от 23916.17.10,част от 23916.19.18,част от 23916.45.16,част от 23916.54.5,част от 23916.81.34,част от 23916.86.1,част от 23916.92.22,част от 23916.95.9,23916.117.77,23916.117.78

Землище с. Копривец - 38529.26.10,38529.64.16,38529.98.3,38529.123.3,38529.137.20,38529.168.22,част от 38529.184.18

Землище с. Пейчиново – част от 55720.36.23,част от 55720.49.79,55720.77.4

Землище с. Пет Кладенци - 55988.25.2,55988.33.6

Землище с. Полско Косово - 57368.121.331,57368.16.22,57368.18.43,57368.37.18,57368.38.2,57368.40.8,57368.42.30,57368.53.24,57368.57.34,57368.62.19,

57368.64.22,57368.69.2,57368.76.11,57368.82.11,57368.90.37,57368.90.614, 57368.96.13,57368.96.30,57368.98.12,57368.100.30,57368.112.3,57368.124.13,

част от 57368.125.3

Землище с. Стърмен - 70130.11.18

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 10 април 2023 г.  при следните условия:  

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205. 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

23.03.2023 15:35