Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-103/23.03.2023 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 12.04.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 5.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор  07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I, съгласно скица №15-18270-12.01.2018г., при граници на терен с площ 5 кв. м.: от всички страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219, за монтиране на павилион за търговска дейност и услуги., при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

2. Терен с площ от 10.00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 57368.501.586, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, съгласно Скица №15-1388491-29.11.2022г. и АПОС №177/1999г., при граници на имота: 57368.501.1044, 57368.501.587, 57368.501.1053, 57368.501.1018, за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

3. СОС 05743.501.314.1.2, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 23, ет. 1, обект 2 и СОС 05743.501.314.1.3, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 23, ет. 1, обект 3 с обща площ 30.00 кв.м, в сграда с идентификатор 05743.501.314.1, построена в поземлен имот 05743.501.314, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 23, съгласно скица № 15-1389284-29.11.2022г. и АПОС №230/2000г., при граници на двата съседни самостоятелни обекта: от три страни терен на поземлен имот с идентификатор 05743.501.314 и коридор, при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

4. Помещение с площ от 8,16 кв. м, представляващо част от едноетажна сграда Кметство, с местонахождение с. Пет Кладенци, общ. Бяла, обл. Русе, част от терен за озеленяване по регулационния план на с. Пет Кладенци, за пощенски услуги, при граници: изток – терен на имота; запад – коридор; север – помещение на кметство с. Пет Кладенци; юг – терен на имота, скица №12/15.01.2018 г., при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

II. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Масивна сграда – автоспирка със застроена площ 61,25 кв. м.  състояща се от чакалня с площ от 22 кв. м., склад с площ от 11 кв. м. и магазин с площ от 17,60 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 23916.501.248, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, ул. „Трети март“ № 62, съгласно АЧОС №676 от 04.11.2004 г., скица №15-1390008-29.11.2022 г. и разпределение на помещенията, за търговска дейност и услуги, при граници на имота: 23916.501.758, 23916.501.741, 23916.501.740, 23916.501.735, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение със светла площ от 47.65 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Георги Бенковски“ № 25, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, АЧОС №3537/2019г., скица №15-23971-15.01.2019 г., при граници на помещението: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.1716 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1716.1, за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

IV.  До участие в търга по т. І и т. II, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 11.04.2023г. при следните условия:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

23.03.2023 15:10