Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № 3РД-189/10.02.2023 г. на  комадира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за военно звание „редник”-49 години за неупражнилите си правото на пенсия и 46 години-за упражнилите. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-24.03.2023г. със заявление до командира на военно формирование 28860- Горна Малина, чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО).

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sks_02.2023.pdf

 

 

10.02.2023 18:35