Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

7100 Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, тел. 0817/ 7 20-20, факс 0817/ 746-34,

E-mail: byala.rs@byala.bg

 

 

Дата на публикуване: 17.01.2023 г.                         

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе (НРППСОВППУНРИВОбС) /приета с Решение №125 по Протокол  № 10/26.09.2008 г. на Общински съвет – Бяла, изм. и доп. с Решение №174 по протокол №12/21.11.2008 год. ,изм. и доп. с Решение №182 по протокол №14/23.12.2008 год., изм. и доп. с Решение №117 по протокол №9/31.07.2009 год., изм. с Решение №152 по протокол №12/26.10.2009 год., изм. с Решение № 25 по протокол № 2/15.02.2011 год., изм. с Решение № 70 по протокол №4/27.02.2012 год, изм. и доп. с Решение № 69 по протокол № 5/31.05.2013 г., изм. и доп. с Решение №79 по протокол №6/28.06.2013 год., изм. с Решение № 92 по протокол №6/27.06.2014 год., изм. с Решение № 131 по протокол №8/29.08.2014 год., изм. с Решение № 32 по протокол №5/29.12.2015 год., изм. и доп. с Решение № 123 по протокол №12/27.05.2016 год., изм. с Решение № 9/22.02.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело № 491/2017г. в сила от 14.03.2018 г., изм. с Решение № 9/23.04.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело № 492/2017 г. в сила от 12.05.2018 г., изм. с Решение №35 /05.11.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. Дело № 354/2018 г. в сила от 24.11.2018 г., изм. с Решение № 56 по протокол № 7/26.03.2020 г./

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

В Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, в 29, ал.1, чл. 71, ал. 2  и чл. 72, ал. 1 са определени базисните наемни/арендни цени за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост на квадратен метър на месец/декар за година в зависимост от предназначението на имота.

Основната причина за приемането на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе е актуализиране на цените спрямо инфлационният индекс, определен от НСИ и публикуван на интернет-страницата му. За 2021 г. инфлационния индекс е 7.8 % а за изминалата 2022 г. 16,9 %.

Проектът на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе е разработен на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, а предлаганите изменения в нея са съобразени с действащото законодателство и с наредбите на ОбС Бяла.

Предвид на гореизложеното, считам, че приемането на Наредбата е наложително.

2.Цели, които се поставят.

Целта на предлаганите промени в Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, е актуализиране на базисните наемни цени в наредбата, касаещи отдаването под наем на общински имоти, в съответствие с текущата пазарна ситуация на ползването на терени, помещения, земеделска земя и т.н., с тенденциите за изменението на наемните/арендните цени с ръста на инфлацията.

Следващата цел е увеличаване на приходите в бюджета, което безспорно е продиктувано от увеличаващите се разходи с бързи темпове. Земеделските земи са категорията имоти, които осигуряват най-голям приход в общинския бюджет сред всички наемни правоотношения, именно за това се акцентира с най-голяма важност за това какви приходи ще носят ежегодно те и респективно как се управляват.

 

3.Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата

Финансови средства за прилагането на предлаганите изменения на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе не са необходими.

4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата са:

Евентуалното приемане на предложеното изменение, касаещо увеличение на базисните наемни цени за общински имоти, ще доведе до увеличаване на приходите на Община Бяла, което ще осигури по-ефективно изпълнение на приходната част на общинския бюджет.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление.

 

  1. Правно основание: чл.28 от ЗНА.

 

 

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги ”, като съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bg или в деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.

 

ПРОЕКТ!

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе

 

/приета с Решение №125 по Протокол  № 10/26.09.2008 г. на Общински съвет – Бяла, изм. и доп. с Решение №174 по протокол №12/21.11.2008 год. ,изм. и доп. с Решение №182 по протокол №14/23.12.2008 год., изм. и доп. с Решение №117 по протокол №9/31.07.2009 год., изм. с Решение №152 по протокол №12/26.10.2009 год., изм. с Решение № 25 по протокол № 2/15.02.2011 год., изм. с Решение № 70 по протокол №4/27.02.2012 год, изм. и доп. с Решение № 69 по протокол № 5/31.05.2013 г., изм. и доп. с Решение №79 по протокол №6/28.06.2013 год., изм. с Решение № 92 по протокол №6/27.06.2014 год., изм. с Решение № 131 по протокол №8/29.08.2014 год., изм. с Решение № 32 по протокол №5/29.12.2015 год., изм. и доп. с Решение № 123 по протокол №12/27.05.2016 год., изм. с Решение № 9/22.02.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело № 491/2017г. в сила от 14.03.2018 г., изм. с Решение № 9/23.04.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело № 492/2017 г. в сила от 12.05.2018 г., изм. с Решение №35 /05.11.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. Дело № 354/2018 г. в сила от 24.11.2018 г., изм. с Решение № 56 по протокол № 7/26.03.2020 г./

 

 

§1.В чл. 29, ал.1 Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе се правят следните изменения:

„Чл.29 (1) Базисната месечна наемна цена на квадратен метър за недвижими имоти и терени – частна общинска собственост и части от имоти – публична общинска собственост, маси за консумация на открито, маси за продажба на плодове и зеленчуци и павилиони с площ над 4 кв. м. се определя в зависимост от предназначението и зоната, в която се намира имота, както следва:

Предназначение

З  о  н  и -

 цена на кв. м.

Първа

Втора

1.

Обекти за търговска  дейност и  услуги

5.00

2.50

2.

Офис - дейност

2.50

2.00

3.

Дейности от финансов характер

30.00

15.00

4.

Лекарски и стоматологични  кабинети/медицински дейности, Зъботехнически услуги

2.50

 

2.00

5.

Стоматологични кабинети в учебни заведения

2.50

2.00

6.

Спортни обекти

2.00

2.00

7.

Помещения на организации с нестопанска цел в обществена полза

2.50

2.00

8.

Открити площи към търговски обекти за сезонно ползване

2.50

2.00

9.

Терени за временни съоръжения за стопанска дейност

5.00

2.50

10.

Общински маси за продажба на плодове и зеленчуци – на 1 бр. маса

30.00

30.00

11.

Павилиони за търговска дейност – на 1 бр. павилион

75.00

60.00

12.

Производствена дейност

2.50

2.00

13.

Обекти за жилищни нужди /Нова, с Решение № 25 по протокол   № 2/15.02.2011 г./

1.50

1.50

§2. В чл. 71, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе се правят следните изменения:

(2) Базисната наемна/арендна цена за земеделска земя за една година на декар се определя в зависимост от предназначението и категорията на земята, както следва:

 

Категория

Ниви

лв./дка

Ливади

лв./дка

Трайни насаждения

лв./дка

І категория

70.00

35.00

84.00

ІІ категория

70.00

30.00

84.00

ІІІ категория

70.00

25.00

84.00

ІV категория

70.00

20.00

84.00

V категория

70.00

10.00

84.00

VІ категория

70.00

9.00

84.00

VІІ категория

70.00

8.00

84.00

VІІІ категория

70.00

7.00

84.00

ІХ категория

70.00

6.00

84.00

Х категория

70.00

5.00

84.00

 

§3. В чл. 72, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе се правят следните изменения:

„Чл. 72. (1) Отдаването на земи от общинския поземлен и остатъчен фонд на безимотни и малоимотни лица под наем се извършва без търг при наемна цена на декар за година, в зависимост от предназначението и категорията,  както следва:

 

Категория

Ниви

лева/дка

Ливади

лева/дка

Трайни насаждения

лева/дка

І категория

50.00

10.00

45.00

ІІ категория

50.00

9.00

45.00

ІІІ категория

50.00

8.00

45.00

ІV категория

50.00

7.00

45.00

V категория

50.00

6.50

45.00

VІ категория

50.00

6.00

45.00

VІІ категория

50.00

5.50

45.00

VІІІ категория

50.00

5.00

45.00

ІХ категория

50.00

4.50

45.00

Х категория

50.00

4.00

45.00

 

§4. Създава се нов Параграф 18 в Глава Осма „VIII. Преходни и заключителни разпоредби” на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе както следва:

„§18. Наредбата за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, приета с Решение №…….. по протокол №….... от ……… 2023 г. на Общински съвет Бяла влиза в сила от 01.03.2023 г.”

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ   /П/

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

Изтегли тук