Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-52/09.02.2023 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 01.03.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

  1. Отдаване под наем на 10 бр. стълбове за улично осветление – общинска собственост, за срок от 2 (две) години, разположени в разделителната ивица между пътните платна в поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.3186, 07603.501.503 и 07603.502.769 по КККР на гр. Бяла за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – крайпътна реклама (рекламни знамена тип „хоругва“) по ул. „Кольо Фичето“ от кръговото кръстовище на входа на гр. Бяла до кръстовището с ул. „Никола Петков“ в гр. Бяла, с размер 1,00 х 2,00 м., с номера на стълбовете: №3, №5, №7, №9, №11, №134, №132, №130, №128 и №126, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Бяла и след издаване на разрешение/я за поставяне по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ. Начална наемна цена: 6000.00 (шест хиляди лева и нула стотинки) на година, депозит: 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева и нула стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  28.02.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува и получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за наем на …..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

09.02.2023 18:20