Съобщение

Съобщение за публикувана обява B Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположени в ПИ 38529.502.2 по КККР на с.Копривец, обл.Русе. 

Днес 17.01.2023 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г. в неофициален раздел, страница 156, точка 5 е публикувана следната обява: 

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „ЗРУ 20kv и кабелна линия 20kv за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа до 1MW за продажба с местонахождение ПИ 38529.502.2, кв.1, с.Копривец, община Бяла, област Русе“. Трасето на новото подземно кабелно отклонение 20kv преминава през поземлени имоти: 38529.502.9 – общинска частна собственост и 38529.149.1 - пасище, общинска частна собственост. Възложител: „МАРТИ 2000“ ЕООД. 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Бяла, обл.Русе в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник. Планът се намира в отдел "Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението”, Община Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I” No1, ет. I-ви, стая No 105 и може да се прегледа от заинтересованите 

17.01.2023 r. 

Отдел БТГРН 

Община Бяла, обл.Русе 

 

 

Изтегли