Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-511/28.12.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.12.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (9 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

 

Депозит

(лв.)

1.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ -БЯЛ

0,80

180

42000

33600,00

 

10080,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ -ЗЕЛЕН

0,40

70

16100

6440,00

1932,00

3.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,25

90

20000

5000,00

1500,00

4.

ХДП

0,30

70

15400

4620,00

1386,00

5.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ – ПРОЗРАЧЕН

0,30

70

16800

5040,00

1512,00

6.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,10

100

30000

3000,00

900,00

7.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – СМЕС ТЪНКИ

0,16

 

20000

3200,00

960,00

8.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ-КЕН

1,00

30

5400

5400,00

1620,00

9.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,02

120

42000

840,00

252,00

Общо

   

207 700

67140,00

 


 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 13.12.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13 декември 2022 г.  

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205. 

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101. 

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.


 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

28.11.2022 14:30