Обява

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.,

в Съвместното командване на специалните операции

 

1. Със заповед № ОХ-989/19.10.2022 г. министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в съвместното командване на специалните операции (СКСО), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за посочените вакантни длъжности подават писмено заявление до командира на СКСО до 11.11.2022г. Към заявлението кандидатите следва да приложат: автобиография,  копия от документи за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, декларации и др. документи, посочени в обявата.

3. Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022г. и 30.11.2022г. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физиюеска подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

 

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

 

https://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-3-serzhantski-dlzhnosti-za-voenni-orkestranti-v-svmestnoto-komandvane-na

 

04.11.2022 11:35