Покана на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Бяла, област Русе

 

 

ОБЯВЯВАМ

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на проекта 

за 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2016 ГОДИНА

 

 

         Публичното обсъждане ще се проведе на 27 ЯНУАРИ 2016 (СРЯДА) от 16:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Бяла- гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” № 1.

 

          Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

обл. Русе