Първа копка

Първа копка на проект“Интегрирано управление на водите на територията на град Бяла, обл.Русе-етап I“ решаваща водния цикъл бе направена в гр.Бяла, обл.Русе. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Водеща организация е Община Бяла. Партньори са ВиК Русе. Общият бюджет на проекта е 41 410 157 лв. От Кохезионния фонд се предоставят 32 124 343 лв. Националното съфинансиране е в размер на 8 031 086 лв. Община Бяла, обл.Русе участва в проекта с 1 254 728 лв. Проектът трябва да приключи до 03.06.2016г. Инвестицията е сред приоритетните проекти от Националната програма за изграждане на пречиствателни станции за населени места над 10 000 еквивалент жители и ОП „Околна среда 2007-2013г”. Проектът е в съответствие с изискванията на директива 91/271/ЕИО, изменена 98/15/ЕИО за пречистване на градските отпадни води и имаща за цел да защити околната среда от вредното въздействие на заустваните градски отпадни води и отпадните води от определени производства. По този начин ще се допринесе за постигане на стратегическите цели, които са заложени в НСРР и в частност по ОПОС.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
 Изградена и пусната в експлотация градска пречиствателна станция за отпадачни води за гр. Бяла и кв. Гара Бяла с капацитет около 14 000 е.ж.;
 Изградена съпътстваща инфраструктура до ГПСОВ:
– Довеждащ колектор от град Бяла– 130 м .
– Довеждащ колектор с ПСТ /помпено тласкателна станция от кв. Гара Бяла до ГПСОВ.
– Доизградена канализационна мрежа на град
Бяла – 17 007 метра.
Реконструирана водопроводната мрежа в рамките на доизграждащата се канализационна мрежа – 16 711 метра.
Първа копка направиха кмета на гр.Бяла инж.Кольо Келерджиев, Иван Моллов- управител на ф-ма „Райкомерс“ София изпълнител по Лот: 2 „Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе»,Веселин Василев управител на фирмата изпълнител на Лот 1 «Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор», Христо Палазов представител на строителния надзор по проекта Обединение “ЕН-АР-Бяла”гр.Хасково. В церемонията участваха представители на фирмите и институциите ангажирани по проекта, медии.
Обекта трябва да бъде изграден до края на 2015г.Изпълнители са Консорциум
“Райкомерс Бяла”гр.София и ДЗЗД»АКВА БЯЛА 99»гр.София.