Одити

 

2022

  ЗАВЕРЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ГФО ЗА 2022 г.

2021

ЗАВЕРЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ГФО ЗА 2021 г.

 

2020

ЗАВЕРЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ГФО ЗА 2020 г.

 

1.Баланс в  лева към 31.12.2020 г.-заверен.pdf

2. Баланс в хил. лева към 31.12.2020 г.-заверен.pdf

3. Одитен доклад за ГФО 2020 г.

4. ОПР в хил.лева към 31.12.2020 г.-заверен.pdf

5. ОПР в лева към 31.12.2020г.-заверен.pdf

6. Отчет за извършени капиталови разходи към.31.12.2020 г.

7. Отчет за касово изпълнение към 31.12.2020 г.-заверен.pdf

8. Отчет за сметки за средства от  ЕС-ДМП код-97-ГФО-2020 г.pdf

9. Отчет чужди средства код-33 - ГФО-2020 г.pdf

10.Отчет за сметки за средства от  ЕС-РА код-42- ГФО-2020 г.pdf

11 Отчет за касово изпълнение- т,1.3 от ЗМФ-1338 в хил лева-заверен.pdf

12 Отчет за сметки за средства  от ЕС- ДЕС код-98- ГФО-2020 г.pdf

13.Отчет за сметка за средства от  ЕС- КСФ код-98- ГФО-2020 г.pdf

 

2019

 

ЗАВЕРЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ГФО ЗА 2019 г.

 

1. Баланс в хил. лева към 31.12.2019 г.-заверен

2. ОПР в хил.лева към 31.2.2019 г.-заверен

3. Баланс в  лева към 31.12.2019 г.-заверен

4. Касов отчет -СЕС-ДМП код-97-ГФО-2019 г.

5. Касов отчет чужди средства код-33 - ГФО-2019 г.

6. ОПР в лева към 31.12.2019 г.-заверен

7. Касов отчет- СЕС-РА код-42- ГФО-2019 г.

8. Сборен отчет за касово изпълнение- т,1.3 от ЗМФ-1338 в хил лева-заверен

9. Сборен отчет за касово изпълнение- т,1.3 от ЗМФ-1338 в лева-заверен

10. Касов отчет -СЕС- ДЕС код-98- ГФО-2019  г.

11. Касов отчет - СЕС- КСФ код-98- ГФО-2019 г.

12.Касов отчет-бюджет - ГФО-2019 г.

13. Одитен доклад за ГФО 2019 г.

 

2018

 

2017

ЗАВЕРКА ОТ СМЕТНА ПАЛАТА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 Г.

 

2016